Pouczenie o odwołaniu

Konsumenci (§ 13 BGB, niemiecki kodeks cywilny) mają w odniesieniu do zakupów online ustawowe prawo odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Prawo odstąpienia od umowy dla konsumentów.

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyn. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, przejęła we władanie ostatni towar.

Aby skutecznie skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musisz nas (AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Niemcy, e-mail: [email protected]) poprzez wyraźne oświadczenie woli, poinformować (np. przez list wysłany pocztą, lub e-mailem) o Twojej decyzji anulowania tej umowy. Możesz skorzystać z dołączonego wzoru formularza odwołania, który nie jest jednak nakazany.

W celu zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia

Gdy odwołasz niniejszą umowę, jesteśmy zobowiązani wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy) spłacić niezwłocznie najpóźniej jednak w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty korzystamy z tej samej formy płatności, którą użyto w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie inaczej to z Tobą uzgodniliśmy. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony dodatkowymi opłatami związanymi z tą spłatą.

W przypadku towarów, które można zwrócić normalną drogą pocztową, obowiązują następujące zasady:

Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru z powrotem lub do momentu dostarczenia przez Ciebie dowodu wysłania towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar musisz wysłać nam niezwłocznie a każdym bądź razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy na następujący adres: AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstrasse 132, 12681 Berlin, Niemcy.

Termin jest zachowany, jeśli towar wyślesz przed upływem czternastu dni od w/w terminu.  Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

W przypadku towarów, których nie można wysłać zwykłą drogą pocztową (na przykład niepasujące do paczki części zapasowe) obowiązują następujące zasady:

Za utratę wartości towaru odpowiadasz tylko wtedy, gdy ta utrata wynika z niewłaściwego obchodzenia się z towarem związanego zwłaszcza z potrzebnym zbadaniem charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Dla towarów z dodatkowymi wymogami dla bezpieczeństwa transportu (akumulatory):
Po otrzymaniu produktu, który zawiera specjalne powiadomienie informujące o konieczności zachowania materiałów do jego spakowania w przypadku późniejszego zwrotu, zalecamy stosowanie się do tych instrukcji:
- zachowaj zatyczki transportowe, które służą do zatykania otworów i zapobiegają wyciekom płynu z akumulatora,
- zachowaj wypełniacze do paczek, które chronią obudowę akumulatora przed uszkodzeniem,
- zachowaj pudełko z ostrzeżeniem informującym o tym, że zawiera ono materiał niebezpieczny.

Jeśli przesyłka AUTODOC została uszkodzona, użyj nowych materiałów do jej spakowania, aby odesłać produkt z powrotem do nas. Z tego względu, że przesyłka zawiera materiał niebezpieczny, należy użyć stabilnego i odpornego na wstrząsy pudełka transportowego. Zabezpiecz towar przed przesuwaniem się w opakowaniu zewnętrznym i przed przypadkowym uruchomieniem. Umieść towar w pudełku transportowym w pozycji stojącej i upewnij się, że jest nieruchomy. Użyj wypełniaczy do paczek, jak np. wypełniacze dostarczone przez AUTODOC lub gazetę, aby wypełnić pustą przestrzeń pomiędzy pudełkiem transportowym a towarem.

Uszkodzone materiały niebezpieczne, takie jak nieszczelne akumulatory, nie podlegają zwrotowi i powinny zostać zutylizowane w specjalistycznych zakładach recyklingu.

- Koniec pouczenia o prawie do odwołania-

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.)

- do: AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Niemcy, e-mail: [email protected]
- Ja / my (*) niniejszym odstępuję od umowy zawartej przeze mnie / nas (*) na zakup następujących towarów (*) / na świadczenie następujących usług (*)
- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)
- nazwa konsumenta (-ów)
- adres konsumenta (ów)
- podpis konsumenta (wyłącznie w przypadku powiadomienia na papierze)
- data
________
(*) nieprawidłowe skreśl.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Ustawa przewiduje wyjątki od prawa odstąpienia od umowy (§ 312g BGB, niemiecki kodeks cywilny), przy czym my powołujemy się wobec Ciebie na następujące regulacje prawne: prawo odstąpienia nie ma zastosowania do umów na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i przy których produkcji stosowano indywidualny wybór lub ustalenie dokonane przez konsumenta lub które są jasno dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Prawo do odwołania nie istnieje w razie dostawy towarów, jeżeli po ich dostarczeniu, z powodu ich właściwości, zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami.

Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z. § 357 ustęp 7 Nr 1 BGB musisz nam zwrócić utratę wartości jaka wynikła z powodu sposobu obchodzenia się z towarami, który nie był potrzebny do podjęcia badania stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

W orzecznictwie postanowiono, że również montaż części samochodowych jest "niepotrzebny".

Motordoctor.pl - Hotline und Support.Motordoctor.pl - Hotline und Support.
Lista życzeń 0 Zarejestruj się
0
Pozycje
#
36-7088
0
Twój koszyk jest pusty